Zwemland Ph plus 5 liter – Vloeibaar

22.95

Bestel Voor Beste Prijs

Wij sturen je door naar de beste deal

  • Minimaal 14 dagen bedenktijd
  • Zeer snelle levering
  • Grootste aanbod van NL
100% Veilig Afrekenen

Zwemland Ph plus 5 liter – Vloeibaar
Wordt gebruikt bij een te lage PH waarde. Gebruik 2ml per m³ water om 0.1 punt te verhogen op testkit. WaarschuwingGevaar Gevarenaanduidingen:H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.H335 STOT SE 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.VoorzorgsmaatregelenP301+P330+P331: BIJ INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Onmiddellijk opstijgenTrek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Spoel de huid af met water of douche.P304+P340: BIJ INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P304+P340: BIJ INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig met water spoelen gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te verwijderen.Verwijder contactlenzen indien aanwezig en gemakkelijk te verwijderen. Blijf spoelen.P310: Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.P501: Voer de inhoud/verpakking af volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. (https://www.wimpau.be/Data/ProductFiches/487/nl-BE/ph.pdf?v=8112)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Zwemland Ph plus 5 liter – Vloeibaar” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *