HTH Chloortabs 7 Grams Tabletten 10 Kg 2.5 kg per verpakking4 verpakkingen Deze HTH chloortabletten zijn erg klein en dus gemakkelijk op te lossen. Geschikt voor het doden van bacteriën, virussen, schimmels en algen in je zwembad.Deze tabletten kan je het beste toevoegen aan het zwembadwater met behulp van een chloordrijver, skimmer of chloorsluis. Deze Briquette lossen volledig op in het water, er blijft dus niets over. Veiligheidsinstructies H272 H302 H314 H335 Signaalwoord : Gevaar Gevarenaanduidingen :H272 Kan het vuur versterken; oxidatiemiddel.H302 Schadelijk bij inslikken.H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Voorzorgsmaatregelen:Algemeen :P101 Indien medisch advies nodig is, houd de verpakking of etiket bij de hand houden.P102 Buiten bereik van kinderen houden.P103 Voor gebruik het etiket lezen. Preventie :P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken vlammen/hete oppervlakken. – Niet roken.P220 Verwijderd houden van kleding/brandbare materialen. Materialen:P221 Alle voorzorgsmaatregelen treffen om vermenging met brandbare stoffen.P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ spray niet inademen. dampen/ nevel.P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ dampen/nevel.P264 Handen grondig wassen na gebruik.P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product. Product:P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Ruimte:P273 Voorkom lozing in het milieu.P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming.Reactie : P301 + P330 + P331 BIJ INSLIKKEN: Mond spoelen. Doe NIET laten braken.P303 + P361 + P353 + P310 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verwijderen/Trek onmiddellijk alle besmette kleding. Huid spoelen met water/douche.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen lenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.P330 De mond spoelen.P363 Besmette kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.P391 Gemorst product opvangen.P310 Onmiddellijk een POISON centrum/arts bellen.P370 + P378 In geval van brand: Waternevel gebruiken blussen.P312 Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt.P301 + P312 BIJ INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt. een GIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt.P304 + P340 BIJ INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en comfortabel houden om te kunnen ademen. Opslag : P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. HoudP405 Gesloten bewaren. Verwijdering :P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. (https://drive.google.com/file/d/1FbtMYcy-lYf4jH1uOm8L08IxAZEqKRaP/view?usp=sharing)

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “HTH Chloortabs 7 Grams Tabletten 10 Kg” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *