Acti long tab chloortabletten 5 kg – 250grams (Geschikt voor de Belgische markt)

66.95

Koop voordelig bij bol.com: Toys

Gegarandeerd laagste prijs van Nederland

  • Minimaal 14 dagen bedenktijd
  • Zeer snelle levering
  • Grootste aanbod van NL
100% Veilig Afrekenen

Acti long tab chloortabletten 5 kg – 250grams Geschikt voor de Belgische markt Biedt een volledige desinfectiebehandeling voor water. Het ontsmet, verwijdert algen, maakt het water helder, verbetert de filtratie en zorgt voor chloorstabilisatie. Acti Long tab 5kg – 250g langzaam oplossende chloortabletten. Volledige desinfectie van het water. Ontsmet, verwijdert algen, verheldert het water, verbetert de fitratie en zorgt voor chloorstabilisatie. Let op tabletten zijn 15cm lang! Gebruiksaanwijzing:Het gehalte aan vrij chloor ligt tussen 1,5 mg/L en 3,5 mg/L (DPD1). Voeg om de 7 tot 10 dagen 1x 200 g of 250 g/25 m3 toe, rechtstreeks in de afschuimer of in een drijvende verstuiver. Voor evenwichtig water en een optimaal chloorrendement adviseren wij een pH tussen 7,0 en 7,4 een totale alkalimetrische titer (TAC) tussen 80 en 140 mg/l en een stabilisatorgehalte van minder dan 50 mg/l. SAMENSTELLING: Werkzame stof (PT2/ST): symcolsen 95,5% (m/m) 955 g/kg. BEVAT: boorzuur 0.29%. LET OP: HET PRODUCT NOOIT IN DIRECT CONTACT BRENGEN MET BEDKLEDING ZOALS LINER, VINYL OF GESCHILDERDE OPPERVLAKTES. KAN ONTKLEURING VEROORZAKEN WAARVOOR WIJ IN GEEN ENKEL GEVAL VERANTWOORDELIJK KUNNEN WORDEN GEACHT. LET OP: HET PRODUCT NOOIT IN DIRECT CONTACT BRENGEN MET BEKLEDING ZOALS LINER. VINYL OF GESCHILDERDE OPPERVLAKTES KAN ONTKLERING VEROORZAKEN WAARVOOR WIJ IN GEEN ENKEL GEVAL VERANTWOORDELIJK KUNNEN WORDEN GEACHT. Veiligheidsinstructies H272 H302 H314 H335 Signaalwoord : Gevaar Gevarenaanduidingen :H272 Kan het vuur versterken; oxidatiemiddel.H302 Schadelijk bij inslikken.H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Voorzorgsmaatregelen:Algemeen :P101 Indien medisch advies nodig is, houd de verpakking of etiket bij de hand houden.P102 Buiten bereik van kinderen houden.P103 Voor gebruik het etiket lezen. Preventie :P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken vlammen/hete oppervlakken. – Niet roken.P220 Verwijderd houden van kleding/brandbare materialen. Materialen:P221 Alle voorzorgsmaatregelen treffen om vermenging met brandbare stoffen.P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ spray niet inademen. dampen/ nevel.P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ dampen/nevel.P264 Handen grondig wassen na gebruik.P270 Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik van dit product. Product:P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Ruimte:P273 Voorkom lozing in het milieu.P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming.Reactie : P301 + P330 + P331 BIJ INSLIKKEN: Mond spoelen. Doe NIET laten braken.P303 + P361 + P353 + P310 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verwijderen/Trek onmiddellijk alle besmette kleding. Huid spoelen met water/douche.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen lenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Ga door met spoelen.P330 De mond spoelen.P363 Besmette kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.P391 Gemorst product opvangen.P310 Onmiddellijk een POISON centrum/arts bellen.P370 + P378 In geval van brand: Waternevel gebruiken blussen.P312 Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt.P301 + P312 BIJ INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt. een GIFCENTRUM/arts als u zich onwel voelt.P304 + P340 BIJ INADEMING: Breng de persoon in de frisse lucht en comfortabel houden om te kunnen ademen. Opslag :P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. HoudP405 Gesloten bewaren. Verwijdering :P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Acti long tab chloortabletten 5 kg – 250grams (Geschikt voor de Belgische markt)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *